natsu no yo ya / kodama ni akuru / geta no oto

By 14 July, 2021Bonsai

 

natsu no yo ya / kodama ni akuru / geta no oto   M.Basho

Summer nights / Brighten with the echoes / Of wood-soled sandals.